Απαραίτητες προϋποθέσεις για να καταστεί κάποιος τακτικό μέλος του Συλλόγου είναι οι εξής, οι οποίες θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά

  1. Να υποβάλλει αίτηση στην οποία δηλώνει ότι αποδέχεται τους σκοπούς του Συλλόγου και προσφέρεται να εργασθεί για την πραγματοποίησή τους,
  2. Να συστήνεται από τρία, τουλάχιστον, τακτικά μέλη του Συλλόγου,
  3. Να έχει ως κύρια δραστηριότητα αυτή του πραγματογνώμονα
  4. Να καλύπτει τις υφιστάμενες προϋποθέσεις όπως αυτές καθορίζονται στην εκπαιδευτική οδηγία της FUEDI του Μαΐου 2000, όπως αυτές τροποποιήθηκαν τον Απρίλιο 2008.
  5. Να έχει την έδρα της ατομικής δραστηριότητος ή επιχειρήσεώς του ή της εταιρίας – επιχείρησης στην οποία εργάζεται, εντός των ορίων της την ελληνικής επικράτειας.
  6. Να τυγχάνει της έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.